Vi på Temarör arbetar konstant med att förbättra oss avseende kvalitet och miljö..

Miljöpolicy
Genom att främja miljö- och kvalitetsutveckling stärka Temarör´s ställning som ett miljömedvetet företag i tiden. Vilket innebär att: – genom erfarenhetsåterföring ständigt förbättra organisationens miljöarbete – Arbeta med källsortering, återanvändning och återvinning. – Inom såväl administrationen som produktionen nyttja moderna hjälpmedel för att skapa en resurssnål och miljövänlig verksamhet. – Inom våra uppdrag följa gällande lagstiftning och föreskrifter samt verka upplysande då vi upptäcker miljöbrister. – Hålla vår miljöpolicy tillgänglig för alla.

Kvalitetspolicy
Vi definierar, fastställer och främjar höga mål för ledning, medarbetare, produkter, system och ledning. Vi inser vikten av att inom samtliga verksamhetsområden säkerställa att levererade produkter, system och tjänster motsvarar krav, specifikationer och förväntningar hos kunder och andra intressenter. Vi känner för att arbeta och verka så att varje uppgift vi utför, som individer eller projektgrupp, blir en god referens för ytterligare affärer.